Miljöarbete

Miljöarbete på Livio Falun

Miljöarbete blir allt viktigare i en verksamhet. Det har blivit en konkurrensdrivande kraft och är en självklarhet i ett alltmer miljömedvetet globalt tänkande. Miljöarbetet skall drivas på ett systematiskt sätt och dokumenteras. Livio AB har skapat en övergripande miljöpolicy som skall följas av alla kliniker.

 

Målet med miljöarbetet på Livio Falun skall vara:

  1. Skapa en bra arbetsmiljö
  2. Skapa trivsel, trygghet och inflytande
  3. Förebygga olyckor och sjukdomar
  4. Minska vår negativa påverkan på miljön

 

Miljöarbete

På Livio Falun arbetar vi aktivt med att minska vår negativa påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt utan att kvaliteten påverkas.

För att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga föroreningar ska vi öka personalens kunskap inom miljöområdet för att alla aktivt ska delta i miljöarbetet.

 

Definierade områden där vi kan minska vår miljöpåverkan:

Inköp och tjänster

I första hand välja miljömärkta produkter och tjänster.

Energiförbrukning
Sträva efter att minska vår elanvändning och på så sätt bidra till en minskad växthuseffekt.

Transporter
Sträva efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leverantörer, bud och medarbetarnas transporter till och från företaget.

Avfall
Minska den totala andelen avfall samt att öka källsorteringen för att minimera miljöpåverkan.

 

Miljöansvar

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka i miljöarbetet men det är verksamhetschefen som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på kliniken. Verksamhetschefen ansvarar också för att kartlägga och åtgärda/hantera de arbetsmiljörisker som kan finnas på Livio Falun. Miljö finns också som en stående punkt på varje arbetsplatsträff.